دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2009 deglutir [es] deglutir تلفظ 0 رأی
05/06/2009 embelesador [es] embelesador تلفظ 0 رأی
05/06/2009 patatús [es] patatús تلفظ 0 رأی
05/06/2009 raquis [es] raquis تلفظ 0 رأی
05/06/2009 reembolsar [es] reembolsar تلفظ 0 رأی
05/06/2009 ingerir [es] ingerir تلفظ 0 رأی
05/06/2009 cáscara [es] cáscara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 pelillo [es] pelillo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 convivencia [es] convivencia تلفظ 0 رأی
05/06/2009 pacífica [es] pacífica تلفظ 0 رأی
05/06/2009 medievalista [es] medievalista تلفظ 0 رأی
05/06/2009 admitir [es] admitir تلفظ 0 رأی
05/06/2009 subrayando [es] subrayando تلفظ 0 رأی
05/06/2009 aviones [es] aviones تلفظ 0 رأی
05/06/2009 detectado [es] detectado تلفظ 0 رأی
05/06/2009 pedazos [es] pedazos تلفظ 0 رأی
05/06/2009 flotando [es] flotando تلفظ 0 رأی
05/06/2009 ha [es] ha تلفظ 0 رأی
05/06/2009 podido [es] podido تلفظ 0 رأی
05/06/2009 recogido [es] recogido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 armada [es] armada تلفظ 0 رأی
05/06/2009 corrientes [es] corrientes تلفظ 0 رأی
05/06/2009 marinas [es] marinas تلفظ 0 رأی
05/06/2009 zapatería [es] zapatería تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 indemnización [es] indemnización تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 bronce [es] bronce تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 desbarajuste [es] desbarajuste تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Araceli [es] Araceli تلفظ 0 رأی
05/06/2009 negociar [es] negociar تلفظ 0 رأی
05/06/2009 arrastrando [es] arrastrando تلفظ 0 رأی