دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2009 afirmativamente [es] afirmativamente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 manifiesto [es] manifiesto تلفظ 0 رأی
07/06/2009 innato [es] innato تلفظ 0 رأی
07/06/2009 investigador [es] investigador تلفظ 0 رأی
07/06/2009 sobresalir [es] sobresalir تلفظ 0 رأی
07/06/2009 adecuar [es] adecuar تلفظ 0 رأی
07/06/2009 inhibidor [es] inhibidor تلفظ 0 رأی
07/06/2009 discutido [es] discutido تلفظ 0 رأی
07/06/2009 crónico [es] crónico تلفظ 0 رأی
07/06/2009 arterial [es] arterial تلفظ 0 رأی
07/06/2009 empeoramiento [es] empeoramiento تلفظ 0 رأی
07/06/2009 oxicodona [es] oxicodona تلفظ 0 رأی
07/06/2009 fentanilo [es] fentanilo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 estreñimiento [es] estreñimiento تلفظ 0 رأی
07/06/2009 esteroideo [es] esteroideo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 farmacológico [es] farmacológico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 gástrica [es] gástrica تلفظ 0 رأی
07/06/2009 duodenal [es] duodenal تلفظ 0 رأی
07/06/2009 antiinflamatorio [es] antiinflamatorio تلفظ 0 رأی
07/06/2009 codeína [es] codeína تلفظ 0 رأی
07/06/2009 digestivo [es] digestivo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 conveniente [es] conveniente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 gastrointestinal [es] gastrointestinal تلفظ 0 رأی
07/06/2009 Ética [es] Ética تلفظ 0 رأی
07/06/2009 promover [es] promover تلفظ -1 رأی
07/06/2009 posguerra [es] posguerra تلفظ 0 رأی
07/06/2009 posteriormente [es] posteriormente تلفظ 0 رأی
06/06/2009 solventar [es] solventar تلفظ 0 رأی
06/06/2009 Chile [es] Chile تلفظ 1 رأی
06/06/2009 enchilada [es] enchilada تلفظ 1 رأی