دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2009 empapado [es] empapado تلفظ 0 رأی
07/06/2009 desengaño [es] desengaño تلفظ 0 رأی
07/06/2009 insospechado [es] insospechado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 surcoreano [es] surcoreano تلفظ 0 رأی
07/06/2009 desgarrar [es] desgarrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 bambalina [es] bambalina تلفظ 0 رأی
07/06/2009 leyenda [es] leyenda تلفظ 0 رأی
07/06/2009 consagrarse [es] consagrarse تلفظ 0 رأی
07/06/2009 rebeldía [es] rebeldía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 aniquilar [es] aniquilar تلفظ 0 رأی
07/06/2009 antidepresivo [es] antidepresivo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 antiséptico [es] antiséptico تلفظ 0 رأی
07/06/2009 gimnasio [es] gimnasio تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 fototipo [es] fototipo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 somnífero [es] somnífero تلفظ 0 رأی
07/06/2009 continuamente [es] continuamente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 desaconsejar [es] desaconsejar تلفظ 0 رأی
07/06/2009 propenso [es] propenso تلفظ 0 رأی
07/06/2009 inmaduro [es] inmaduro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 estricto [es] estricto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 inmunológico [es] inmunológico تلفظ 0 رأی
07/06/2009 acumulativo [es] acumulativo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 intensidad [es] intensidad تلفظ 0 رأی
07/06/2009 oncología [es] oncología تلفظ 0 رأی
07/06/2009 desarrollador [es] desarrollador تلفظ 0 رأی
07/06/2009 conllevar [es] conllevar تلفظ 1 رأی
07/06/2009 melanoma [es] melanoma تلفظ 0 رأی
07/06/2009 erróneo [es] erróneo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 asignatura [es] asignatura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 desmontar [es] desmontar تلفظ 0 رأی