دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/06/2009 soltura [es] soltura تلفظ 0 رأی
07/06/2009 estruendo [es] estruendo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 temporalmente [es] temporalmente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 hemorragia [es] hemorragia تلفظ 0 رأی
07/06/2009 camposanto [es] camposanto تلفظ 0 رأی
07/06/2009 mármol [es] mármol تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 sintonía [es] sintonía تلفظ 0 رأی
07/06/2009 repunte [es] repunte تلفظ 0 رأی
07/06/2009 mullido [es] mullido تلفظ 0 رأی
07/06/2009 condujo [es] condujo تلفظ 0 رأی
07/06/2009 incestuoso [es] incestuoso تلفظ 0 رأی
07/06/2009 estrellato [es] estrellato تلفظ 0 رأی
07/06/2009 someter [es] someter تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 trasladar [es] trasladar تلفظ 0 رأی
07/06/2009 esclarecidamente [es] esclarecidamente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 bélico [es] bélico تلفظ 0 رأی
07/06/2009 advenimiento [es] advenimiento تلفظ 0 رأی
07/06/2009 definitivamente [es] definitivamente تلفظ 1 رأی
07/06/2009 metafísico [es] metafísico تلفظ 0 رأی
07/06/2009 matrícula [es] matrícula تلفظ 0 رأی
07/06/2009 liderazgo [es] liderazgo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 prometedor [es] prometedor تلفظ 0 رأی
07/06/2009 cofundador [es] cofundador تلفظ 0 رأی
07/06/2009 intrépido [es] intrépido تلفظ 0 رأی
07/06/2009 fusión [es] fusión تلفظ 0 رأی
07/06/2009 trepidante [es] trepidante تلفظ 0 رأی
07/06/2009 empeñar [es] empeñar تلفظ 0 رأی
07/06/2009 despedir [es] despedir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 esquivar [es] esquivar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 prólogo [es] prólogo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ