دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2009 explícito [es] explícito تلفظ 0 رأی
08/06/2009 primordial [es] primordial تلفظ 0 رأی
08/06/2009 suscriptor [es] suscriptor تلفظ 0 رأی
08/06/2009 incitación [es] incitación تلفظ 0 رأی
08/06/2009 condenado [es] condenado تلفظ 0 رأی
08/06/2009 proferir [es] proferir تلفظ 0 رأی
08/06/2009 hervidero [es] hervidero تلفظ 0 رأی
08/06/2009 privilegiada [es] privilegiada تلفظ 0 رأی
08/06/2009 liquidación [es] liquidación تلفظ 0 رأی
08/06/2009 pleitear [es] pleitear تلفظ 0 رأی
08/06/2009 decentemente [es] decentemente تلفظ 0 رأی
08/06/2009 espectador [es] espectador تلفظ 0 رأی
08/06/2009 anfitrión [es] anfitrión تلفظ 0 رأی
08/06/2009 rumbear [es] rumbear تلفظ 0 رأی
08/06/2009 llamarle [es] llamarle تلفظ 0 رأی
08/06/2009 alinear [es] alinear تلفظ 0 رأی
08/06/2009 alineado [es] alineado تلفظ 0 رأی
08/06/2009 alineando [es] alineando تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 gerundio [es] gerundio تلفظ 0 رأی
08/06/2009 espirales [es] espirales تلفظ 0 رأی
08/06/2009 espiras [es] espiras تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 formando [es] formando تلفظ 0 رأی
08/06/2009 espiral [es] espiral تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 específicas [es] específicas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/06/2009 tinga [es] tinga تلفظ 0 رأی
07/06/2009 bobo [es] bobo تلفظ -1 رأی
07/06/2009 desafortunadamente [es] desafortunadamente تلفظ 0 رأی
07/06/2009 convulsión [es] convulsión تلفظ 0 رأی
07/06/2009 desprevenido [es] desprevenido تلفظ 0 رأی
07/06/2009 pradera [es] pradera تلفظ 0 رأی