دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2009 antojarse [es] antojarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 saltar [es] saltar تلفظ 4 رأی
08/06/2009 parlamentario [es] parlamentario تلفظ 0 رأی
08/06/2009 formación [es] formación تلفظ 0 رأی
08/06/2009 canciller [es] canciller تلفظ 0 رأی
08/06/2009 manifestaciones [es] manifestaciones تلفظ 0 رأی
08/06/2009 favorecer [es] favorecer تلفظ 0 رأی
08/06/2009 descalabro [es] descalabro تلفظ 0 رأی
08/06/2009 marcharse [es] marcharse تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 desestabilizar [es] desestabilizar تلفظ 0 رأی
08/06/2009 entusiasta [es] entusiasta تلفظ 0 رأی
08/06/2009 recuento [es] recuento تلفظ 0 رأی
08/06/2009 escrutar [es] escrutar تلفظ 0 رأی
08/06/2009 escaño [es] escaño تلفظ 0 رأی
08/06/2009 antieuropeísta [es] antieuropeísta تلفظ 0 رأی
08/06/2009 hegemonía [es] hegemonía تلفظ 0 رأی
08/06/2009 erótico [es] erótico تلفظ 0 رأی
08/06/2009 subversivo [es] subversivo تلفظ 0 رأی
08/06/2009 figurar [es] figurar تلفظ 0 رأی
08/06/2009 ninfomanía [es] ninfomanía تلفظ 0 رأی
08/06/2009 poetisa [es] poetisa تلفظ 0 رأی
08/06/2009 violencia conyugal [es] violencia conyugal تلفظ 0 رأی
08/06/2009 rúbrica [es] rúbrica تلفظ 0 رأی
08/06/2009 afrodisiaco [es] afrodisiaco تلفظ 0 رأی
08/06/2009 pertenecer [es] pertenecer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 hipocresía [es] hipocresía تلفظ 0 رأی
08/06/2009 fetichismo [es] fetichismo تلفظ 0 رأی
08/06/2009 esquizofrenia [es] esquizofrenia تلفظ 1 رأی
08/06/2009 estético [es] estético تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 antiestético [es] antiestético تلفظ 0 رأی