دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2009 kilómetros [es] kilómetros تلفظ 0 رأی
05/06/2009 corrientes marinas [es] corrientes marinas تلفظ 0 رأی
05/06/2009 caído [es] caído تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 familias [es] familias تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 decidieron [es] decidieron تلفظ 0 رأی
05/06/2009 especulan [es] especulan تلفظ 0 رأی
05/06/2009 negado [es] negado تلفظ 0 رأی
05/06/2009 atenerse [es] atenerse تلفظ 0 رأی
05/06/2009 luto [es] luto تلفظ 0 رأی
05/06/2009 aéreo [es] aéreo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 franceses [es] franceses تلفظ 0 رأی
05/06/2009 embajador [es] embajador تلفظ 0 رأی
05/06/2009 rito [es] rito تلفظ 1 رأی
05/06/2009 mantenerse [es] mantenerse تلفظ 0 رأی
05/06/2009 toreros [es] toreros تلفظ 0 رأی
05/06/2009 funerario [es] funerario تلفظ 0 رأی
05/06/2009 preceptivo [es] preceptivo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 malsonante [es] malsonante تلفظ 0 رأی
05/06/2009 farisea [es] farisea تلفظ 0 رأی
05/06/2009 importantes [es] importantes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 coherente [es] coherente تلفظ 0 رأی
05/06/2009 ganas [es] ganas تلفظ -1 رأی
05/06/2009 verle [es] verle تلفظ 0 رأی
05/06/2009 prácticamente [es] prácticamente تلفظ 0 رأی
05/06/2009 asomarse [es] asomarse تلفظ 0 رأی
05/06/2009 mirón [es] mirón تلفظ 0 رأی
05/06/2009 descubriendo [es] descubriendo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Coco Ortega [es] Coco Ortega تلفظ 0 رأی
05/06/2009 burdel [es] burdel تلفظ 0 رأی
05/06/2009 recinto [es] recinto تلفظ 0 رأی