دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2016 ¿Por qué? [es] ¿Por qué? تلفظ 0 رأی
15/06/2009 celos [es] celos تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] Gloria Anzaldúa تلفظ 0 رأی
15/06/2009 aracnofobia [es] aracnofobia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 recipiente [es] recipiente تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 leucocito [es] leucocito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 estremecimiento [es] estremecimiento تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 entomólogo [es] entomólogo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 oligofrénico [es] oligofrénico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2009 presidente del gobierno [es] presidente del gobierno تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 duermo [es] duermo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 íntimas [es] íntimas تلفظ 0 رأی
10/06/2009 asimetría [es] asimetría تلفظ 0 رأی
10/06/2009 negras [es] negras تلفظ 0 رأی
10/06/2009 pueda [es] pueda تلفظ 0 رأی
10/06/2009 pentágono [es] pentágono تلفظ 0 رأی
10/06/2009 escucha [es] escucha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 revisten [es] revisten تلفظ 0 رأی
10/06/2009 fletarían [es] fletarían تلفظ 0 رأی
10/06/2009 pequeños [es] pequeños تلفظ 0 رأی
10/06/2009 submarinos [es] submarinos تلفظ 0 رأی
10/06/2009 alojan [es] alojan تلفظ 0 رأی
10/06/2009 viaja [es] viaja تلفظ 0 رأی
10/06/2009 siniestro [es] siniestro تلفظ 0 رأی
10/06/2009 Cabo Verde [es] Cabo Verde تلفظ 1 رأی
10/06/2009 encontrarse [es] encontrarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 desastre [es] desastre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/06/2009 teóricamente [es] teóricamente تلفظ 0 رأی
10/06/2009 preparadas [es] preparadas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ