کاربر:

juvasul

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های juvasul شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] tetäqtahtminõ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/06/2012 maq [vro] maq تلفظ 0 رأی
19/06/2012 neläpäiv [vro] neläpäiv تلفظ 0 رأی
19/06/2012 oluq [vro] oluq تلفظ 0 رأی
19/06/2012 külä [vro] külä تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/06/2012 pini [vro] pini تلفظ 0 رأی
12/06/2012 üts [vro] üts تلفظ 0 رأی
12/06/2012 kats [vro] kats تلفظ 0 رأی
12/06/2012 kolm [vro] kolm تلفظ 0 رأی
10/06/2012 esä [vro] esä تلفظ 0 رأی
10/06/2012 imä [vro] imä تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Võro maakund [vro] Võro maakund تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Võro [vro] Võro تلفظ 0 رأی
10/06/2012 Võromaa [vro] Võromaa تلفظ 0 رأی
30/08/2011 Maria [et] Maria تلفظ 0 رأی
30/08/2011 María [et] María تلفظ 0 رأی
30/08/2011 äe [et] äe تلفظ 0 رأی
30/08/2011 kirja [et] kirja تلفظ 0 رأی
30/08/2011 kultuurtaimena [et] kultuurtaimena تلفظ 0 رأی