کاربر:

juvasul

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های juvasul شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2020 tsäi [vro] tsäi تلفظ 0 رأی
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] Olõq terveq tulõma تلفظ 0 رأی
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! تلفظ 0 رأی
21/09/2019 tervüses [vro] tervüses تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Võro kiil' om illos kiil'. تلفظ 0 رأی
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] võro kiilʼ تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Aitjumma, häste, kuis hindäl? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] Miä su nimi om? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] Kost sa peri olõt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Pallõsi ütleq tuud viilkõrd تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Pallõsi kirodaq tuu üles تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt võro kiilt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Kuis üteldäq ... võro keelen? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] Ku pall'o tuu mass? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Seo imänd tasos kõgõ iist تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Seo esänd tasos kõgõ iist تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Kas sa tahasiq tandsiq? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] Käüq mu mant minemä! تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] Mu nimi om ... تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Ma olõ ... aastakka vana تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] Ku vana sa olõt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Kas sa saat võro keelest arvo? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Ma kõnõlõ-õi võro kiilt تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] Võro Instituut' تلفظ 0 رأی
29/11/2017 õkva [vro] õkva تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 pudsunudsija [vro] pudsunudsija تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 hürrümürrü [vro] hürrümürrü تلفظ 0 رأی