کاربر:

juvasul

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های juvasul شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] Olõq terveq tulõma تلفظ 0 رأی
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Võro kiil' om illos kiil'. تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Aitjumma, häste, kuis hindäl? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] Miä su nimi om? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] Kost sa peri olõt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Pallõsi ütleq tuud viilkõrd تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Pallõsi kirodaq tuu üles تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt võro kiilt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Kuis üteldäq ... võro keelen? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] Ku pall'o tuu mass? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Seo imänd tasos kõgõ iist تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Seo esänd tasos kõgõ iist تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Kas sa tahasiq tandsiq? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] Käüq mu mant minemä! تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] Mu nimi om ... تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Ma olõ ... aastakka vana تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] Ku vana sa olõt? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Kas sa saat võro keelest arvo? تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Ma kõnõlõ-õi võro kiilt تلفظ 0 رأی
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] Seo om mürre piim. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] Tulõq õkva siiäq! تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. تلفظ 0 رأی
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] Taa kesev om üts nurmõvili. تلفظ 0 رأی