کاربر:

juvasul

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های juvasul شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/09/2019 tervüses [vro] tervüses تلفظ 0 رأی
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] võro kiilʼ تلفظ 0 رأی
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] Võro Instituut' تلفظ 0 رأی
30/11/2017 õkva [vro] õkva تلفظ 0 رأی
29/11/2017 pudsunudsija [vro] pudsunudsija تلفظ 0 رأی
29/11/2017 hürrümürrü [vro] hürrümürrü تلفظ 0 رأی
29/11/2017 mürre [vro] mürre تلفظ 0 رأی
29/11/2017 tsusk'ma [vro] tsusk'ma تلفظ 0 رأی
29/11/2017 pütäl' [vro] pütäl' تلفظ 0 رأی
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] rüäjüväserbähtüs تلفظ 0 رأی
29/11/2017 hämmätüs [vro] hämmätüs تلفظ 0 رأی
29/11/2017 kesev [vro] kesev تلفظ 0 رأی
29/11/2017 parhillaq [vro] parhillaq تلفظ 0 رأی
29/11/2017 võro kiil [vro] võro kiil تلفظ 0 رأی
02/10/2017 väits' [vro] väits' تلفظ 0 رأی
02/10/2017 öiegaq [vro] öiegaq تلفظ 0 رأی
02/10/2017 öildäq [vro] öildäq تلفظ 0 رأی
02/10/2017 üts'tõist [vro] üts'tõist تلفظ 0 رأی
03/09/2016 mäntli [vro] mäntli تلفظ 0 رأی
24/02/2016 buur [vro] buur تلفظ 0 رأی
24/02/2016 kruum [vro] kruum تلفظ 0 رأی
24/02/2016 neli [vro] neli تلفظ 0 رأی
24/02/2016 Kiil [vro] Kiil تلفظ 0 رأی
18/02/2016 süümä [vro] süümä تلفظ 0 رأی
18/02/2016 tulõma [vro] tulõma تلفظ 0 رأی
20/11/2015 abd-raamat [vro] abd-raamat تلفظ 0 رأی
20/11/2015 aavits [vro] aavits تلفظ 0 رأی
20/11/2015 aabits [vro] aabits تلفظ 0 رأی
21/10/2015 alumiinium [vro] alumiinium تلفظ 0 رأی
21/10/2015 fosfor [vro] fosfor تلفظ 0 رأی