دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2012 matos [sv] matos تلفظ 0 رأی
19/05/2012 kondis [sv] kondis تلفظ 0 رأی
19/05/2012 lillördag [sv] lillördag تلفظ 0 رأی
19/05/2012 shah [sv] shah تلفظ 0 رأی
19/05/2012 bräm [sv] bräm تلفظ 0 رأی
19/05/2012 baptism [sv] baptism تلفظ 0 رأی
19/05/2012 splittring [sv] splittring تلفظ 0 رأی
19/05/2012 sultan [sv] sultan تلفظ 0 رأی
19/05/2012 blomstra [sv] blomstra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ