دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2012 Valium [sv] Valium تلفظ 0 رأی
19/05/2012 finkel [sv] finkel تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Rost [sv] Rost تلفظ 0 رأی
19/05/2012 mila [sv] mila تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Michael Vinterfröjd [sv] Michael Vinterfröjd تلفظ 0 رأی
19/05/2012 sunna (riktning inom islam) [sv] sunna (riktning inom islam) تلفظ 0 رأی
19/05/2012 shia (riktning inom islam) [sv] shia (riktning inom islam) تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Rödbergen [sv] Rödbergen تلفظ 0 رأی
19/05/2012 remittans [sv] remittans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2012 kontrollant [sv] kontrollant تلفظ 0 رأی
19/05/2012 lunga [sv] lunga تلفظ 1 رأی
19/05/2012 inferens [sv] inferens تلفظ 0 رأی
19/05/2012 solgass [sv] solgass تلفظ 0 رأی
19/05/2012 metan [sv] metan تلفظ 0 رأی
19/05/2012 AT-läkare [sv] AT-läkare تلفظ 0 رأی
19/05/2012 förnumstig [sv] förnumstig تلفظ 0 رأی
19/05/2012 nippran [sv] nippran تلفظ 0 رأی
19/05/2012 dopklänning [sv] dopklänning تلفظ 0 رأی
19/05/2012 extrovert [sv] extrovert تلفظ 0 رأی
19/05/2012 rökeri [sv] rökeri تلفظ 0 رأی
19/05/2012 spelkonsol [sv] spelkonsol تلفظ 0 رأی
19/05/2012 allmänning [sv] allmänning تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Konfirmation [sv] Konfirmation تلفظ 0 رأی
19/05/2012 mässa [sv] mässa تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Torp [sv] Torp تلفظ 0 رأی
19/05/2012 nödbedd [sv] nödbedd تلفظ 0 رأی
19/05/2012 renbetesland [sv] renbetesland تلفظ 0 رأی
19/05/2012 gikt [sv] gikt تلفظ 0 رأی
19/05/2012 spasm [sv] spasm تلفظ 0 رأی
19/05/2012 sporra [sv] sporra تلفظ 0 رأی