دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2012 träsk [sv] träsk تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Saldo [sv] Saldo تلفظ 0 رأی
19/05/2012 bedyra [sv] bedyra تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Aktie [sv] Aktie تلفظ 0 رأی
19/05/2012 drivbänk [sv] drivbänk تلفظ 0 رأی
19/05/2012 lossa [sv] lossa تلفظ 0 رأی
19/05/2012 håla [sv] håla تلفظ 0 رأی
19/05/2012 obligation [sv] obligation تلفظ 1 رأی
19/05/2012 manufaktur [sv] manufaktur تلفظ 0 رأی
19/05/2012 arkipelag [sv] arkipelag تلفظ 0 رأی
19/05/2012 kobbe [sv] kobbe تلفظ 0 رأی
19/05/2012 bukt [sv] bukt تلفظ 1 رأی
19/05/2012 AIDS [sv] AIDS تلفظ 1 رأی
19/05/2012 friland [sv] friland تلفظ 0 رأی
19/05/2012 gassa [sv] gassa تلفظ 0 رأی
19/05/2012 spont [sv] spont تلفظ 0 رأی
19/05/2012 nedrig [sv] nedrig تلفظ 0 رأی
19/05/2012 gass [sv] gass تلفظ 0 رأی
19/05/2012 gärs [sv] gärs تلفظ 0 رأی
19/05/2012 sandal [sv] sandal تلفظ 0 رأی
19/05/2012 härk [sv] härk تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Spalt [sv] Spalt تلفظ 1 رأی
19/05/2012 vig [sv] vig تلفظ 0 رأی
19/05/2012 Haschisch [sv] Haschisch تلفظ 0 رأی
19/05/2012 surhet [sv] surhet تلفظ 0 رأی
19/05/2012 flis [sv] flis تلفظ 0 رأی
19/05/2012 tapp [sv] tapp تلفظ 0 رأی
19/05/2012 gula fläcken [sv] gula fläcken تلفظ 0 رأی
19/05/2012 dosa [sv] dosa تلفظ 0 رأی
19/05/2012 tjärdal [sv] tjärdal تلفظ 0 رأی