دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/10/2012 yppa [sv] yppa تلفظ 0 رأی
16/10/2012 ynkrygg [sv] ynkrygg تلفظ 0 رأی
16/10/2012 yrkesområde [sv] yrkesområde تلفظ 0 رأی
16/10/2012 yrkesofficer [sv] yrkesofficer تلفظ 0 رأی
16/10/2012 ytterlig [sv] ytterlig تلفظ 0 رأی
16/10/2012 ytterrock [sv] ytterrock تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Peter Jöback [sv] Peter Jöback تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Björn Skifs [sv] Björn Skifs تلفظ 0 رأی
16/10/2012 nätmobbning [sv] nätmobbning تلفظ 0 رأی
16/10/2012 luftfuktighet [sv] luftfuktighet تلفظ 0 رأی
16/10/2012 särbo [sv] särbo تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Margareta Krook [sv] Margareta Krook تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Boulevardteatern [sv] Boulevardteatern تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Göran Thunström [sv] Göran Thunström تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Anja Persson [sv] Anja Persson تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Norrlandsoperan [sv] Norrlandsoperan تلفظ 0 رأی
10/10/2012 försigkommen [sv] försigkommen تلفظ 0 رأی
10/10/2012 kvalfull [sv] kvalfull تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Folkoperan [sv] Folkoperan تلفظ 0 رأی
10/10/2012 välsituerad [sv] välsituerad تلفظ 0 رأی
10/10/2012 lagning [sv] lagning تلفظ 0 رأی
10/10/2012 fullvuxen [sv] fullvuxen تلفظ 0 رأی
10/10/2012 högdragen [sv] högdragen تلفظ 0 رأی
10/10/2012 stelbent [sv] stelbent تلفظ 0 رأی
10/10/2012 ihålig [sv] ihålig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/10/2012 styv [sv] styv تلفظ 0 رأی
10/10/2012 svårtillgänglig [sv] svårtillgänglig تلفظ 0 رأی
10/10/2012 blottad [sv] blottad تلفظ 0 رأی
10/10/2012 uppstyltad [sv] uppstyltad تلفظ 0 رأی
10/10/2012 medtagen [sv] medtagen تلفظ 0 رأی