دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2018 suset [sv] suset تلفظ 0 رأی
18/07/2018 klykor [sv] klykor تلفظ 0 رأی
18/07/2018 tortyrkammare [sv] tortyrkammare تلفظ 0 رأی
18/07/2018 råkopia [sv] råkopia تلفظ 0 رأی
03/12/2013 mögel [sv] mögel تلفظ 1 رأی
06/02/2013 gratulant [sv] gratulant تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Majorna [sv] Majorna تلفظ 0 رأی
06/02/2013 Liseberg [sv] Liseberg تلفظ 0 رأی
06/02/2013 tömde [sv] tömde تلفظ 0 رأی
06/02/2013 skämd [sv] skämd تلفظ 0 رأی
06/02/2013 hörsam [sv] hörsam تلفظ 0 رأی
06/11/2012 östkustskt [sv] östkustskt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2012 västkustskt [sv] västkustskt تلفظ 2 رأی
06/11/2012 Göteborg [sv] Göteborg تلفظ -1 رأی
06/11/2012 vet hut [sv] vet hut تلفظ 1 رأی
06/11/2012 pulsåder [sv] pulsåder تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2012 regelmässiga [sv] regelmässiga تلفظ 0 رأی
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] upptagningsområdet تلفظ 0 رأی
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] ändamålsenliga تلفظ 0 رأی
06/11/2012 ukulele [sv] ukulele تلفظ 0 رأی
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] Nadja Bogestam تلفظ 0 رأی
06/11/2012 rata [sv] rata تلفظ 0 رأی
06/11/2012 hopningspunkt [sv] hopningspunkt تلفظ 0 رأی
06/11/2012 bilineär [sv] bilineär تلفظ 0 رأی
06/11/2012 friidrott [sv] friidrott تلفظ 0 رأی
06/11/2012 kartesisk [sv] kartesisk تلفظ 0 رأی
06/11/2012 Ohlins [sv] Ohlins تلفظ 0 رأی
06/11/2012 chatt [sv] chatt تلفظ 0 رأی
06/11/2012 skogstillgångar [sv] skogstillgångar تلفظ 0 رأی
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] yrkesinriktad تلفظ 0 رأی