دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2018 GNUČČI [sv] GNUČČI تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Bishat [sv] Bishat تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Miike Snow [sv] Miike Snow تلفظ 0 رأی
18/07/2018 upphakningar [sv] upphakningar تلفظ 0 رأی
18/07/2018 motig [sv] motig تلفظ 0 رأی
18/07/2018 farser [sv] farser تلفظ 0 رأی
18/07/2018 glasklirr [sv] glasklirr تلفظ 0 رأی
18/07/2018 slotten [sv] slotten تلفظ 0 رأی
18/07/2018 portionerna [sv] portionerna تلفظ 0 رأی
18/07/2018 probiotisk [sv] probiotisk تلفظ 0 رأی
18/07/2018 sjukdomarna [sv] sjukdomarna تلفظ 0 رأی
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] inbillningssjuka تلفظ 0 رأی
18/07/2018 åberopande [sv] åberopande تلفظ 0 رأی
18/07/2018 hoppbacke [sv] hoppbacke تلفظ 0 رأی
18/07/2018 vingslag [sv] vingslag تلفظ 0 رأی
18/07/2018 bigami [sv] bigami تلفظ 0 رأی
18/07/2018 smegma [sv] smegma تلفظ 0 رأی
18/07/2018 vamp [sv] vamp تلفظ 0 رأی
18/07/2018 stoppat [sv] stoppat تلفظ 0 رأی
18/07/2018 Sulfid [sv] Sulfid تلفظ 0 رأی
18/07/2018 destruerar [sv] destruerar تلفظ 0 رأی
18/07/2018 kontraherande [sv] kontraherande تلفظ 0 رأی
18/07/2018 sydlänning [sv] sydlänning تلفظ 0 رأی
18/07/2018 berlinsk [sv] berlinsk تلفظ 0 رأی
18/07/2018 subversiv [sv] subversiv تلفظ 0 رأی
18/07/2018 talgkörtel [sv] talgkörtel تلفظ 0 رأی
18/07/2018 destrueras [sv] destrueras تلفظ 0 رأی
18/07/2018 skärningspunkt [sv] skärningspunkt تلفظ 0 رأی
18/07/2018 förhållningsråd [sv] förhållningsråd تلفظ 0 رأی
18/07/2018 direktutsändning [sv] direktutsändning تلفظ 0 رأی