دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/10/2020 Swedbank [sv] Swedbank تلفظ 0 رأی
29/10/2018 GNUČČI [sv] GNUČČI تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Bishat [sv] Bishat تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett träd [sv] ett träd تلفظ 0 رأی
29/10/2018 en mun [sv] en mun تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett hål [sv] ett hål تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett college [sv] ett college تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ett mord [sv] ett mord تلفظ 0 رأی
29/10/2018 jobba hemifrån [sv] jobba hemifrån تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ligger på topp [sv] ligger på topp تلفظ 0 رأی
29/10/2018 lägger ett bud [sv] lägger ett bud تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Nej, det var bra så tack [sv] Nej, det var bra så tack تلفظ 0 رأی
29/10/2018 ring på dörren [sv] ring på dörren تلفظ 0 رأی
29/10/2018 smaka illa [sv] smaka illa تلفظ 0 رأی
29/10/2018 säger till [sv] säger till تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Vilket datum är det idag? [sv] Vilket datum är det idag? تلفظ 0 رأی
29/10/2018 en miljard [sv] en miljard تلفظ 0 رأی
29/10/2018 Miike Snow [sv] Miike Snow تلفظ 0 رأی
18/07/2018 upphakningar [sv] upphakningar تلفظ 0 رأی
18/07/2018 motig [sv] motig تلفظ 0 رأی
18/07/2018 farser [sv] farser تلفظ 0 رأی
18/07/2018 glasklirr [sv] glasklirr تلفظ 0 رأی
18/07/2018 slotten [sv] slotten تلفظ 0 رأی
18/07/2018 portionerna [sv] portionerna تلفظ 0 رأی
18/07/2018 probiotisk [sv] probiotisk تلفظ 0 رأی
18/07/2018 sjukdomarna [sv] sjukdomarna تلفظ 0 رأی
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] inbillningssjuka تلفظ 0 رأی
18/07/2018 åberopande [sv] åberopande تلفظ 0 رأی
18/07/2018 hoppbacke [sv] hoppbacke تلفظ 0 رأی
18/07/2018 vingslag [sv] vingslag تلفظ 0 رأی