دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2008 recoger [es] recoger تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 pocos [es] pocos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 aunque [es] aunque تلفظ 0 رأی
10/07/2008 auténtico [es] auténtico تلفظ 0 رأی
10/07/2008 paciencia [es] paciencia تلفظ 1 رأی
10/07/2008 refinado [es] refinado تلفظ 0 رأی
10/07/2008 renegociar [es] renegociar تلفظ 0 رأی
10/07/2008 oscura [es] oscura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 hecho [es] hecho تلفظ 0 رأی
10/07/2008 tigre [es] tigre تلفظ 2 رأی
10/07/2008 actriz [es] actriz تلفظ 0 رأی
10/07/2008 follar [es] follar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 llegar [es] llegar تلفظ 0 رأی
10/07/2008 geriátrico [es] geriátrico تلفظ 0 رأی
10/07/2008 hipocondríaco [es] hipocondríaco تلفظ 0 رأی
12/04/2008 colchón [es] colchón تلفظ -1 رأی
12/04/2008 Cala Blanes [es] Cala Blanes تلفظ 0 رأی
12/04/2008 navegar [es] navegar تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Francisco de Goya [es] Francisco de Goya تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Federico García Lorca [es] Federico García Lorca تلفظ 0 رأی
12/04/2008 puta [es] puta تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
12/04/2008 toro [es] toro تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Taringa [es] Taringa تلفظ 0 رأی
12/04/2008 que [es] que تلفظ 3 رأی
12/04/2008 Paz Vega [es] Paz Vega تلفظ -1 رأی
12/04/2008 Escondido [es] Escondido تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Santander [es] Santander تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2008 Vitoria [es] Vitoria تلفظ 0 رأی
12/04/2008 General Juan Domingo Perón [es] General Juan Domingo Perón تلفظ 0 رأی
12/04/2008 heterosexual [es] heterosexual تلفظ 0 رأی