دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2012 Hundred Years' War [en] Hundred Years' War تلفظ 0 رأی
29/01/2012 Bras d' or [en] Bras d' or تلفظ 0 رأی
29/01/2012 not [en] not تلفظ 0 رأی
29/01/2012 got [en] got تلفظ 2 رأی
07/08/2009 glacier [en] glacier تلفظ 1 رأی
07/08/2009 luger [en] luger تلفظ 0 رأی
07/08/2009 glycogenolysis [en] glycogenolysis تلفظ 0 رأی
07/08/2009 volatile [en] volatile تلفظ 1 رأی
07/08/2009 empowerment [en] empowerment تلفظ 0 رأی
07/08/2009 figurehead [en] figurehead تلفظ 0 رأی
07/08/2009 Dartmouth [en] Dartmouth تلفظ 0 رأی
07/08/2009 output [en] output تلفظ 1 رأی
07/08/2009 tourist [en] tourist تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Armenia [en] Armenia تلفظ 0 رأی
07/08/2009 acrobatics [en] acrobatics تلفظ 0 رأی
07/08/2009 adipose [en] adipose تلفظ 0 رأی