دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2016 vagatiu [ca] vagatiu تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vagueries [ca] vagueries تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaguectomia [ca] vaguectomia تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vairescut [ca] vairescut تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vairat [ca] vairat تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaguista [ca] vaguista تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaiverejar [ca] vaiverejar تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaiver [ca] vaiver تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaitot [ca] vaitot تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaixellada [ca] vaixellada تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaixella [ca] vaixella تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valencianisme [ca] valencianisme تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vajolenc [ca] vajolenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vaixeller [ca] vaixeller تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valiat [ca] valiat تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valentinianisme [ca] valentinianisme تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valencianista [ca] valencianista تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valinomicina [ca] valinomicina تلفظ 0 رأی
15/09/2016 validesa [ca] validesa تلفظ 0 رأی
15/09/2016 validable [ca] validable تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valldellouenc [ca] valldellouenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallclarenc [ca] vallclarenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallbonenc [ca] vallbonenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallfogonisme [ca] vallfogonisme تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallespirenc [ca] vallespirenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallenc [ca] vallenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valliranenc [ca] valliranenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallibonenc [ca] vallibonenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 vallgorguinenc [ca] vallgorguinenc تلفظ 0 رأی
15/09/2016 valoratiu [ca] valoratiu تلفظ 0 رأی