دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2009 rabii [ilo] rabii تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bakes [ilo] bakes تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek تلفظ 0 رأی
07/07/2009 baket [ilo] baket تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buaya [ilo] buaya تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol تلفظ 0 رأی