دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/08/2012 prisengracht [nl] prisengracht تلفظ 0 رأی
29/07/2012 commissie [nl] commissie تلفظ 0 رأی
28/07/2012 kruipbraam [nl] kruipbraam تلفظ 0 رأی
28/07/2012 navorser [nl] navorser تلفظ 0 رأی
28/07/2012 rondbanjeren [nl] rondbanjeren تلفظ 0 رأی
28/07/2012 doolhof [nl] doolhof تلفظ 0 رأی
19/07/2012 karmijn [nl] karmijn تلفظ 0 رأی
16/07/2012 prospectus [nl] prospectus تلفظ 0 رأی
16/07/2012 faculteitsgebouwen [nl] faculteitsgebouwen تلفظ -1 رأی
16/07/2012 brandpunt [nl] brandpunt تلفظ 0 رأی
12/07/2012 regelnummer [nl] regelnummer تلفظ 0 رأی
10/07/2012 charme [nl] charme تلفظ 0 رأی
10/07/2012 mystiek [nl] mystiek تلفظ 0 رأی
08/07/2012 draait [nl] draait تلفظ 0 رأی
06/07/2012 beignets [nl] beignets تلفظ 0 رأی
05/07/2012 Maaske [nl] Maaske تلفظ 0 رأی
05/07/2012 Geesje [nl] Geesje تلفظ 0 رأی
05/07/2012 Treurniet [nl] Treurniet تلفظ 0 رأی
03/07/2012 critici [nl] critici تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/07/2012 cyste [nl] cyste تلفظ 0 رأی
01/07/2012 lunchroom [nl] lunchroom تلفظ 0 رأی
01/07/2012 export [nl] export تلفظ 0 رأی
30/06/2012 consumptiegoederen [nl] consumptiegoederen تلفظ -1 رأی
30/06/2012 zwangerschapsonderbreking [nl] zwangerschapsonderbreking تلفظ -2 رأی
30/06/2012 jenaplanschool [nl] jenaplanschool تلفظ 0 رأی
30/06/2012 pseudowetenschappelijk [nl] pseudowetenschappelijk تلفظ -2 رأی
30/06/2012 achterbaks [nl] achterbaks تلفظ 0 رأی
30/06/2012 afspreken [nl] afspreken تلفظ -1 رأی
30/06/2012 invullen [nl] invullen تلفظ 0 رأی
30/06/2012 weggaan [nl] weggaan تلفظ 0 رأی