دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2019 po jednom [cs] po jednom تلفظ 0 رأی
14/05/2017 kozubek [cs] kozubek تلفظ 0 رأی
14/05/2017 klepátko [cs] klepátko تلفظ 0 رأی
14/05/2017 organizovaný [cs] organizovaný تلفظ 0 رأی
14/05/2017 ekologičtější [cs] ekologičtější تلفظ 0 رأی
14/05/2017 zpětný [cs] zpětný تلفظ 0 رأی
14/05/2017 malinký [cs] malinký تلفظ 0 رأی
14/05/2017 charakteristický [cs] charakteristický تلفظ 0 رأی
14/05/2017 nejekologičtější [cs] nejekologičtější تلفظ 0 رأی
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení تلفظ 0 رأی
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat تلفظ 0 رأی
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky تلفظ 0 رأی
21/10/2012 popis [cs] popis تلفظ 0 رأی
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb تلفظ 0 رأی
21/10/2012 přání [cs] přání تلفظ 0 رأی
21/10/2012 páteř [cs] páteř تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák تلفظ 0 رأی
21/10/2012 základy [cs] základy تلفظ 0 رأی
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm تلفظ 0 رأی
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 průvod [cs] průvod تلفظ 0 رأی
21/10/2012 popelník [cs] popelník تلفظ 0 رأی
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka تلفظ 0 رأی
21/10/2012 holka [cs] holka تلفظ 0 رأی
21/10/2012 stonek [cs] stonek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska تلفظ 0 رأی
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík تلفظ 0 رأی
21/10/2012 recepční [cs] recepční تلفظ 0 رأی
21/10/2012 dřez [cs] dřez تلفظ 0 رأی