دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení تلفظ 0 رأی
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat تلفظ 0 رأی
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky تلفظ 0 رأی
21/10/2012 popis [cs] popis تلفظ 0 رأی
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb تلفظ 0 رأی
21/10/2012 přání [cs] přání تلفظ 0 رأی
21/10/2012 páteř [cs] páteř تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák تلفظ 0 رأی
21/10/2012 základy [cs] základy تلفظ 0 رأی
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm تلفظ 0 رأی
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 průvod [cs] průvod تلفظ 0 رأی
21/10/2012 popelník [cs] popelník تلفظ 0 رأی
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka تلفظ 0 رأی
21/10/2012 holka [cs] holka تلفظ 0 رأی
21/10/2012 stonek [cs] stonek تلفظ 0 رأی
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska تلفظ 0 رأی
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík تلفظ 0 رأی
21/10/2012 recepční [cs] recepční تلفظ 0 رأی
21/10/2012 dřez [cs] dřez تلفظ 0 رأی
21/10/2012 pyžamo [cs] pyžamo تلفظ 0 رأی
21/10/2012 listonoš [cs] listonoš تلفظ 0 رأی
21/10/2012 důsledný [cs] důsledný تلفظ 0 رأی
21/10/2012 zirkonium [cs] zirkonium تلفظ 0 رأی
21/10/2012 slunečník [cs] slunečník تلفظ 0 رأی
21/10/2012 vystudovat [cs] vystudovat تلفظ 0 رأی
21/10/2012 Josef Špaček [cs] Josef Špaček تلفظ 0 رأی
21/10/2012 rozhodčí [cs] rozhodčí تلفظ 0 رأی
21/10/2012 olůvko [cs] olůvko تلفظ 0 رأی