دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/06/2015 ゴールデン街 [ja] ゴールデン街 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 春の七草 [ja] 春の七草 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 乗車 [ja] 乗車 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 緊急事態 [ja] 緊急事態 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 転がる [ja] 転がる تلفظ 0 رأی
22/06/2015 にゃ [ja] にゃ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 未練 [ja] 未練 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 迷信 [ja] 迷信 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 スープ [ja] スープ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 ちゅ [ja] ちゅ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 みゃ [ja] みゃ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 賢い [ja] 賢い تلفظ 0 رأی
22/06/2015 ひゃ [ja] ひゃ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 にゅ [ja] にゅ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 にょ [ja] にょ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 ひゅ [ja] ひゅ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 ひょ [ja] ひょ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 ちょ [ja] ちょ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 [ja] 末 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 スキー [ja] スキー تلفظ 0 رأی
22/06/2015 姿 [ja] 姿 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 水準 すいじゅん [ja] 水準 すいじゅん تلفظ 0 رأی
22/06/2015 スイッチ [ja] スイッチ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 活用 [ja] 活用 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 髪の毛 [ja] 髪の毛 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 火曜 [ja] 火曜 تلفظ 0 رأی
22/06/2015 みゅ [ja] みゅ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 みょ [ja] みょ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 りょ [ja] りょ تلفظ 0 رأی
22/06/2015 りゅ [ja] りゅ تلفظ 0 رأی