دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2017 zendersignaal [nl] zendersignaal تلفظ 0 رأی
23/03/2017 branchecode [nl] branchecode تلفظ 0 رأی
23/03/2017 informatiemanager [nl] informatiemanager تلفظ 0 رأی
23/03/2017 sportmotor [nl] sportmotor تلفظ 0 رأی
23/03/2017 geluidszonering [nl] geluidszonering تلفظ 0 رأی
23/03/2017 programmamanagement [nl] programmamanagement تلفظ 0 رأی
23/03/2017 uitfasering [nl] uitfasering تلفظ 0 رأی
23/03/2017 bloedplassen [nl] bloedplassen تلفظ 0 رأی
23/03/2017 lakmoestinctuur [nl] lakmoestinctuur تلفظ 0 رأی
23/03/2017 schaatsseizoen [nl] schaatsseizoen تلفظ 0 رأی
23/03/2017 drugspsychose [nl] drugspsychose تلفظ 0 رأی
23/03/2017 branchevreemd [nl] branchevreemd تلفظ 0 رأی
23/03/2017 detaillisme [nl] detaillisme تلفظ 0 رأی
23/03/2017 seizoenshelft [nl] seizoenshelft تلفظ 0 رأی
23/03/2017 classisvergadering [nl] classisvergadering تلفظ 0 رأی
23/03/2017 grasseizoen [nl] grasseizoen تلفظ 0 رأی
23/03/2017 campagneteams [nl] campagneteams تلفظ 0 رأی
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] gespecialiseerd تلفظ 0 رأی
26/02/2015 energiezekerheid [nl] energiezekerheid تلفظ 0 رأی
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] vrouwtjesuil تلفظ 0 رأی
04/02/2015 Huub Duyn [nl] Huub Duyn تلفظ 0 رأی
23/05/2014 sanneke [nl] sanneke تلفظ 0 رأی
23/05/2014 celibaat [nl] celibaat تلفظ 0 رأی
23/05/2014 pauselijk [nl] pauselijk تلفظ 0 رأی
23/05/2014 kooktoestel [nl] kooktoestel تلفظ 0 رأی
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel تلفظ 0 رأی
29/12/2013 rotje [nl] rotje تلفظ 0 رأی
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice تلفظ 0 رأی
29/12/2013 looneis [nl] looneis تلفظ 0 رأی
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als تلفظ 0 رأی