دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] gespecialiseerd تلفظ 0 رأی
26/02/2015 energiezekerheid [nl] energiezekerheid تلفظ 0 رأی
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] vrouwtjesuil تلفظ 0 رأی
04/02/2015 Huub Duyn [nl] Huub Duyn تلفظ 0 رأی
23/05/2014 sanneke [nl] sanneke تلفظ 0 رأی
23/05/2014 celibaat [nl] celibaat تلفظ 0 رأی
23/05/2014 pauselijk [nl] pauselijk تلفظ 0 رأی
23/05/2014 kooktoestel [nl] kooktoestel تلفظ 0 رأی
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel تلفظ 0 رأی
29/12/2013 rotje [nl] rotje تلفظ 0 رأی
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice تلفظ 0 رأی
29/12/2013 looneis [nl] looneis تلفظ 0 رأی
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als تلفظ 0 رأی
29/12/2013 wat betreft [nl] wat betreft تلفظ 0 رأی
29/12/2013 skilerares [nl] skilerares تلفظ 0 رأی
29/12/2013 sojalecithine [nl] sojalecithine تلفظ 0 رأی
29/12/2013 beschouwen als [nl] beschouwen als تلفظ 0 رأی
29/12/2013 inkomensklasse [nl] inkomensklasse تلفظ 0 رأی
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] zijn uiterste best doen تلفظ 0 رأی
30/07/2012 oudshoorn [nl] oudshoorn تلفظ -1 رأی
30/07/2012 Schoorel [nl] Schoorel تلفظ 0 رأی
30/07/2012 Van Schothorst [nl] Van Schothorst تلفظ 0 رأی
30/07/2012 Rasphuis [nl] Rasphuis تلفظ 0 رأی
30/07/2012 koninginnepage [nl] koninginnepage تلفظ 0 رأی
30/07/2012 tree [nl] tree تلفظ 0 رأی
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] Douwe Fokkema تلفظ 0 رأی
30/07/2012 gelieve [nl] gelieve تلفظ 0 رأی
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] Tjeerd Veenhoven تلفظ 0 رأی
12/03/2012 grondgebied [nl] grondgebied تلفظ 0 رأی
23/02/2012 plaatsje [nl] plaatsje تلفظ 0 رأی