دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2008 debit [en] debit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 tsunami [en] tsunami تلفظ 1 رأی
05/04/2008 license [en] license تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 chat [en] chat تلفظ 0 رأی
05/04/2008 online [en] online تلفظ 0 رأی
05/04/2008 search [en] search تلفظ 4 رأی
05/04/2008 easy [en] easy تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 many [en] many تلفظ 1 رأی
05/04/2008 lady [en] lady تلفظ 1 رأی
05/04/2008 all [en] all تلفظ 0 رأی
05/04/2008 yourself [en] yourself تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Ruby [en] Ruby تلفظ 0 رأی
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks تلفظ -1 رأی
05/04/2008 apricot [en] apricot تلفظ 0 رأی
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ