دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2012 Pembroke [en] Pembroke تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Worcester [en] Worcester تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Suffolk [en] Suffolk تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Rockland [en] Rockland تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Billerica [en] Billerica تلفظ 0 رأی
29/11/2012 peridromophilia [en] peridromophilia تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Haverhill [en] Haverhill تلفظ 1 رأی
29/11/2012 aunt [en] aunt تلفظ 0 رأی
29/11/2012 often [en] often تلفظ -1 رأی
29/11/2012 Federal Reserve [en] Federal Reserve تلفظ 0 رأی
29/11/2012 federal [en] federal تلفظ -1 رأی
29/11/2012 cacophony [en] cacophony تلفظ 0 رأی
29/11/2012 candidate [en] candidate تلفظ 0 رأی
29/11/2012 barbed wire [en] barbed wire تلفظ -1 رأی
29/11/2012 ask [en] ask تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Antarctic [en] Antarctic تلفظ 0 رأی
29/11/2012 teacup [en] teacup تلفظ 0 رأی
29/11/2012 skew-whiff [en] skew-whiff تلفظ 0 رأی
29/11/2012 marry [en] marry تلفظ 0 رأی
29/11/2012 St Jude [en] St Jude تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Ards [en] Ards تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Warwick [en] Warwick تلفظ 1 رأی
29/11/2012 calm [en] calm تلفظ 1 رأی