دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] Honorificabilitudinitatibus تلفظ 1 رأی
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 0 رأی
29/11/2012 vineyard [en] vineyard تلفظ 0 رأی
29/11/2012 captain [en] captain تلفظ -2 رأی
29/11/2012 servility [en] servility تلفظ 1 رأی
29/11/2012 ginormous [en] ginormous تلفظ 0 رأی
29/11/2012 crystallize [en] crystallize تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] Thomas Tomkins تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Agnes Martin [en] Agnes Martin تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Baton Rouge [en] Baton Rouge تلفظ 1 رأی
29/11/2012 acquiesce [en] acquiesce تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Daniel Craig [en] Daniel Craig تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Eratosthenes [en] Eratosthenes تلفظ -1 رأی
29/11/2012 prefer [en] prefer تلفظ 0 رأی
29/11/2012 womanly [en] womanly تلفظ 0 رأی
29/11/2012 yachter [en] yachter تلفظ 0 رأی
29/11/2012 you've [en] you've تلفظ -2 رأی
29/11/2012 accordingly [en] accordingly تلفظ 0 رأی
29/11/2012 baccalaureate [en] baccalaureate تلفظ 0 رأی
29/11/2012 handsome [en] handsome تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Richard Dawkins [en] Richard Dawkins تلفظ 0 رأی
29/11/2012 disaster [en] disaster تلفظ 0 رأی
29/11/2012 petrochemical [en] petrochemical تلفظ 0 رأی
29/11/2012 poopy [en] poopy تلفظ 0 رأی
29/11/2012 default [en] default تلفظ 0 رأی
29/11/2012 enumerate [en] enumerate تلفظ 0 رأی
29/11/2012 spinach [en] spinach تلفظ 0 رأی
29/11/2012 duck [en] duck تلفظ 0 رأی
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity تلفظ 0 رأی
29/11/2012 disturbed [en] disturbed تلفظ 0 رأی