دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2009 Guatemalans [en] Guatemalans تلفظ 0 رأی
10/08/2009 Guatemalan [en] Guatemalan تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardsmen [en] guardsmen تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardsman [en] guardsman تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guards [en] guards تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardrail [en] guardrail تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardianships [en] guardianships تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardians [en] guardians تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 guardian [en] guardian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2009 guardhouses [en] guardhouses تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardhouse [en] guardhouse تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarders [en] guarders تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarder [en] guarder تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guardedly [en] guardedly تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarded [en] guarded تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarantors [en] guarantors تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarantied [en] guarantied تلفظ 0 رأی
10/08/2009 guarantees [en] guarantees تلفظ -1 رأی
10/08/2009 guaranteeing [en] guaranteeing تلفظ -1 رأی
10/08/2009 guarantee [en] guarantee تلفظ 3 رأی
10/08/2009 guaranties [en] guaranties تلفظ 0 رأی
10/08/2009 gryphons [en] gryphons تلفظ 0 رأی
10/08/2009 gryphon [en] gryphon تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grunts [en] grunts تلفظ 0 رأی
10/08/2009 gruntle [en] gruntle تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grunting [en] grunting تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grunters [en] grunters تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grungy [en] grungy تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grungiest [en] grungiest تلفظ 0 رأی
10/08/2009 grungier [en] grungier تلفظ 0 رأی