دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/01/2010 descompuesto [es] descompuesto تلفظ 0 رأی
11/01/2010 aterido [es] aterido تلفظ 0 رأی
11/01/2010 entusiasmado [es] entusiasmado تلفظ 0 رأی
11/01/2010 soflama [es] soflama تلفظ 0 رأی
11/01/2010 exaltación [es] exaltación تلفظ 0 رأی
11/01/2010 excitación [es] excitación تلفظ 0 رأی
11/01/2010 acaloro [es] acaloro تلفظ 0 رأی
11/01/2010 sofocación [es] sofocación تلفظ 0 رأی
11/01/2010 paroxismo [es] paroxismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 insolación [es] insolación تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Pero Pérez [es] Pero Pérez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Juan Haldudo [es] Juan Haldudo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Maese Nicolás [es] Maese Nicolás تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Pedro Alonso [es] Pedro Alonso تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Teresa Panza [es] Teresa Panza تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Sancho Panza [es] Sancho Panza تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] Don Quijote de la Mancha تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Sanchita Panza [es] Sanchita Panza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] Juan Pérez de Viedma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Clara de Viedma [es] Clara de Viedma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Tomé Cecial [es] Tomé Cecial تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] Quiteria la hermosa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] Bolsa de Madrid تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] Real Academia Española de la Lengua تلفظ 0 رأی
11/01/2010 americanismo [es] americanismo تلفظ 0 رأی
11/01/2010 solanáceas [es] solanáceas تلفظ 0 رأی
11/01/2010 espinoso [es] espinoso تلفظ 0 رأی
11/01/2010 antiespasmódico [es] antiespasmódico تلفظ 0 رأی
11/01/2010 soliloquio [es] soliloquio تلفظ 0 رأی
11/01/2010 coloquio [es] coloquio تلفظ 0 رأی