دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2008 葡萄牙語 [zh] 葡萄牙語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 波蘭語 [zh] 波蘭語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 拉丁語 [zh] 拉丁語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 韓國語 [zh] 韓國語 تلفظ -1 رأی
12/12/2008 日語 [zh] 日語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 芬蘭語 [zh] 芬蘭語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 夏威夷語 [zh] 夏威夷語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 德語 [zh] 德語 تلفظ 0 رأی
12/12/2008 人工 [zh] 人工 تلفظ 0 رأی