دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2010 científicas [pt] científicas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 mediunismo [pt] mediunismo تلفظ 0 رأی
01/05/2010 mistificações [pt] mistificações تلفظ 0 رأی
01/05/2010 exatas [pt] exatas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 imperfeita [pt] imperfeita تلفظ 0 رأی
01/05/2010 puras [pt] puras تلفظ 0 رأی
01/05/2010 raciocínios [pt] raciocínios تلفظ 0 رأی
01/05/2010 lembremos [pt] lembremos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 morrerem [pt] morrerem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 circos [pt] circos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 precursores [pt] precursores تلفظ 0 رأی
01/05/2010 receptáculo [pt] receptáculo تلفظ 0 رأی
01/05/2010 alcançaremos [pt] alcançaremos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 consubstanciada [pt] consubstanciada تلفظ 0 رأی
01/05/2010 arrebatassem [pt] arrebatassem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 orbes [pt] orbes تلفظ 0 رأی
01/05/2010 impelindo [pt] impelindo تلفظ 0 رأی
01/05/2010 dispensarem [pt] dispensarem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 saberemos [pt] saberemos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 milenárias [pt] milenárias تلفظ 0 رأی
01/05/2010 altos [pt] altos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 renitente [pt] renitente تلفظ 0 رأی
01/05/2010 metapsiquistas [pt] metapsiquistas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 ilações [pt] ilações تلفظ 0 رأی
01/05/2010 inevitáveis [pt] inevitáveis تلفظ 0 رأی
01/05/2010 farsas [pt] farsas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 jazem [pt] jazem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 pântanos [pt] pântanos تلفظ 0 رأی
01/05/2010 mediúnicas [pt] mediúnicas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 fraudes [pt] fraudes تلفظ 0 رأی