دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2010 senhorita [pt] senhorita تلفظ 0 رأی
01/05/2010 senhor [pt] senhor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/05/2010 relação [pt] relação تلفظ -1 رأی
01/05/2010 suavidade [pt] suavidade تلفظ 0 رأی
01/05/2010 vida [pt] vida تلفظ 0 رأی
01/05/2010 folclore [pt] folclore تلفظ 0 رأی
01/05/2010 perdão [pt] perdão تلفظ 0 رأی
01/05/2010 coração [pt] coração تلفظ 0 رأی
01/05/2010 lindo [es] lindo تلفظ -1 رأی
01/05/2010 perfeito [pt] perfeito تلفظ 0 رأی
01/05/2010 comparecem [pt] comparecem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 corporificados [pt] corporificados تلفظ 0 رأی
01/05/2010 designando [pt] designando تلفظ 0 رأی
01/05/2010 Bentes [pt] Bentes تلفظ 0 رأی
01/05/2010 colaborador [pt] colaborador تلفظ 0 رأی
01/05/2010 ouçam [pt] ouçam تلفظ 0 رأی
01/05/2010 ajuízem [pt] ajuízem تلفظ 0 رأی
01/05/2010 asseverava [pt] asseverava تلفظ 0 رأی
01/05/2010 frequento [pt] frequento تلفظ 0 رأی
01/05/2010 espiritistas [pt] espiritistas تلفظ 0 رأی
01/05/2010 mistificação [pt] mistificação تلفظ 0 رأی
01/05/2010 respeitosa [pt] respeitosa تلفظ 0 رأی
01/05/2010 furtando [pt] furtando تلفظ 0 رأی
01/05/2010 devorei [pt] devorei تلفظ 0 رأی
01/05/2010 obtive [pt] obtive تلفظ 0 رأی
01/05/2010 teses [pt] teses تلفظ 0 رأی
01/05/2010 sedutoras [pt] sedutoras تلفظ 0 رأی
01/05/2010 Kardec [pt] Kardec تلفظ 0 رأی
01/05/2010 filosófica [pt] filosófica تلفظ 0 رأی
01/05/2010 metapsíquica [pt] metapsíquica تلفظ 0 رأی