دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2010 Ambrogio de Predis [it] Ambrogio de Predis تلفظ 0 رأی
05/05/2010 Antonio María Zanetti [it] Antonio María Zanetti تلفظ 0 رأی
05/05/2010 Gigio Artemio Giancarli [it] Gigio Artemio Giancarli تلفظ 0 رأی
05/05/2010 codicillo [it] codicillo تلفظ 0 رأی
05/05/2010 cellentani [it] cellentani تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/05/2010 risponditore [it] risponditore تلفظ 0 رأی
05/05/2010 Francesco Algarotti [it] Francesco Algarotti تلفظ 0 رأی
05/05/2010 cella [it] cella تلفظ 0 رأی
05/05/2010 tacca [it] tacca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/05/2010 dolcezza [it] dolcezza تلفظ 0 رأی
03/05/2010 Giovanni Maria Cecchi [it] Giovanni Maria Cecchi تلفظ 0 رأی
03/05/2010 Leonardo Bruni [it] Leonardo Bruni تلفظ 0 رأی
03/05/2010 sempreverde [it] sempreverde تلفظ 0 رأی
03/05/2010 manipolatore [it] manipolatore تلفظ 0 رأی
03/05/2010 Pitti [it] Pitti تلفظ 0 رأی
02/05/2010 appartenere [it] appartenere تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/04/2010 Siena [it] Siena تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Francesco Francia [it] Francesco Francia تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Filippo Palizzi [it] Filippo Palizzi تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Francesco Furini [it] Francesco Furini تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Orazio Borgianni [it] Orazio Borgianni تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Giovanni da Milano [it] Giovanni da Milano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/04/2010 Francesco Rustici [it] Francesco Rustici تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Sassetta [it] Sassetta تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Luigi Russolo [it] Luigi Russolo تلفظ 0 رأی
30/04/2010 Elisabetta [it] Elisabetta تلفظ -1 رأی
30/04/2010 tagliata [it] tagliata تلفظ 0 رأی
30/04/2010 approssimativamente [it] approssimativamente تلفظ 0 رأی
30/04/2010 realtà [it] realtà تلفظ 0 رأی
29/04/2010 Bernardo Strozzi [it] Bernardo Strozzi تلفظ 0 رأی