دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2010 nociva [it] nociva تلفظ 0 رأی
17/05/2010 libera [it] libera تلفظ 0 رأی
17/05/2010 fondaco [it] fondaco تلفظ 0 رأی
17/05/2010 calciopoli [it] calciopoli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2010 maglia [it] maglia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2010 mettete [it] mettete تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2010 Guercio [it] Guercio تلفظ 0 رأی
11/05/2010 chissà [it] chissà تلفظ 0 رأی
07/05/2010 indagine [it] indagine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2010 individuo [it] individuo تلفظ 0 رأی
07/05/2010 generalizzare [it] generalizzare تلفظ 0 رأی
07/05/2010 fastidio [it] fastidio تلفظ 0 رأی
07/05/2010 non farcela [it] non farcela تلفظ 0 رأی
07/05/2010 odiarci [it] odiarci تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2010 diplomazia [it] diplomazia تلفظ 0 رأی
07/05/2010 m'immagino [it] m'immagino تلفظ 0 رأی
07/05/2010 prendersela [it] prendersela تلفظ 0 رأی
07/05/2010 Giuseppe Chiovenda [it] Giuseppe Chiovenda تلفظ 0 رأی
07/05/2010 Francesco Carnelutti [it] Francesco Carnelutti تلفظ 0 رأی
07/05/2010 Piero Calamandrei [it] Piero Calamandrei تلفظ 0 رأی
07/05/2010 Natalia [it] Natalia تلفظ 0 رأی
07/05/2010 sconvolgere [it] sconvolgere تلفظ 0 رأی
06/05/2010 sfogato [it] sfogato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2010 sbrighiamoci [it] sbrighiamoci تلفظ 0 رأی
06/05/2010 spiccioli [it] spiccioli تلفظ 0 رأی
06/05/2010 alla carbonara [it] alla carbonara تلفظ 0 رأی
06/05/2010 merenda [it] merenda تلفظ 0 رأی
06/05/2010 spuntino [it] spuntino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/05/2010 Cesare Lombroso [it] Cesare Lombroso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/05/2010 mettere [it] mettere تلفظ 0 رأی