دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/05/2010 Pasqualino [it] Pasqualino تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Pierina [it] Pierina تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Piera [it] Piera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/05/2010 Pietrina [it] Pietrina تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Prudenzio [it] Prudenzio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/05/2010 Porfirio [it] Porfirio تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Geltrude [it] Geltrude تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Gerolamo [it] Gerolamo تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Giraldo [it] Giraldo تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Giuseppa [it] Giuseppa تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Giustina [it] Giustina تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Giustino [it] Giustino تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Graziana [it] Graziana تلفظ 0 رأی
24/05/2010 correzione [it] correzione تلفظ 0 رأی
20/05/2010 Plinio il Vecchio [it] Plinio il Vecchio تلفظ 0 رأی
20/05/2010 a te [it] a te تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/05/2010 guida [it] guida تلفظ 0 رأی
19/05/2010 apri [it] apri تلفظ 0 رأی
19/05/2010 irragionevolezza [it] irragionevolezza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 azzurrognolo [it] azzurrognolo تلفظ 0 رأی
18/05/2010 pendola [it] pendola تلفظ 0 رأی
18/05/2010 orologio a cucù [it] orologio a cucù تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/05/2010 orologio da polso [it] orologio da polso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2010 orologio da taschino [it] orologio da taschino تلفظ 0 رأی
18/05/2010 monile [it] monile تلفظ 0 رأی
18/05/2010 collanina [it] collanina تلفظ 0 رأی
18/05/2010 pendente [it] pendente تلفظ 0 رأی
18/05/2010 pendaglio [it] pendaglio تلفظ 0 رأی
18/05/2010 fermaglio [it] fermaglio تلفظ 0 رأی
18/05/2010 spilla [it] spilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ