دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2010 dolcelatte [it] dolcelatte تلفظ 0 رأی
28/05/2010 equina [it] equina تلفظ 0 رأی
28/05/2010 dilatare [it] dilatare تلفظ 0 رأی
28/05/2010 levriero [it] levriero تلفظ 0 رأی
28/05/2010 recalcitrare [it] recalcitrare تلفظ 0 رأی
28/05/2010 ribattere [it] ribattere تلفظ 0 رأی
28/05/2010 fermacravatta [it] fermacravatta تلفظ 0 رأی
28/05/2010 benefattore [it] benefattore تلفظ 0 رأی
28/05/2010 devastatore [it] devastatore تلفظ 0 رأی
28/05/2010 staffe [it] staffe تلفظ 0 رأی
28/05/2010 improvvisa [it] improvvisa تلفظ 0 رأی
28/05/2010 purosangue [it] purosangue تلفظ 0 رأی
28/05/2010 meticcio [it] meticcio تلفظ 0 رأی
28/05/2010 fronteggiare [it] fronteggiare تلفظ 0 رأی
28/05/2010 diroccato [it] diroccato تلفظ 0 رأی
28/05/2010 irrisolte [it] irrisolte تلفظ 0 رأی
28/05/2010 frusciare [it] frusciare تلفظ 0 رأی
28/05/2010 fruscio [it] fruscio تلفظ 0 رأی
28/05/2010 istantaneo [it] istantaneo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 concreto [it] concreto تلفظ 0 رأی
27/05/2010 Federico Marchetti [it] Federico Marchetti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 Simone Pepe [it] Simone Pepe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 Giuseppe Rossi [it] Giuseppe Rossi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 assassinato [it] assassinato تلفظ 0 رأی
27/05/2010 Marcello Lippi [it] Marcello Lippi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 contemporaneamente [it] contemporaneamente تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Goffredo [it] Goffredo تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Pancrazio [it] Pancrazio تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Pantaleone [it] Pantaleone تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Pasqualina [it] Pasqualina تلفظ 0 رأی