دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/09/2009 waived [en] waived تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/09/2009 subsidised [en] subsidised تلفظ 0 رأی
08/09/2009 Marny [en] Marny تلفظ 0 رأی
08/09/2009 CSIRO [en] CSIRO تلفظ 0 رأی
08/09/2009 relational [en] relational تلفظ 0 رأی
08/09/2009 revolve [en] revolve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 solipsism [en] solipsism تلفظ 2 رأی
08/09/2009 milquetoast [en] milquetoast تلفظ 0 رأی
08/09/2009 vigilante [en] vigilante تلفظ 0 رأی
08/09/2009 bedlamite [en] bedlamite تلفظ 0 رأی
08/09/2009 halcyon [en] halcyon تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 mellifluous [en] mellifluous تلفظ 2 رأی
08/09/2009 killjoy [en] killjoy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 echolalia [en] echolalia تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 bearberry [en] bearberry تلفظ 0 رأی
08/09/2009 gargoyle [en] gargoyle تلفظ 1 رأی
08/09/2009 splendid [en] splendid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 Spackle [en] Spackle تلفظ 0 رأی
08/09/2009 slumgullion [en] slumgullion تلفظ 0 رأی
08/09/2009 hodgepodge [en] hodgepodge تلفظ 0 رأی
08/09/2009 smithereens [en] smithereens تلفظ 2 رأی
08/09/2009 fisticuffs [en] fisticuffs تلفظ 0 رأی
08/09/2009 whangdoodle [en] whangdoodle تلفظ 0 رأی
08/09/2009 teakettler [en] teakettler تلفظ 0 رأی
08/09/2009 argopelter [en] argopelter تلفظ 0 رأی
08/09/2009 splintercat [en] splintercat تلفظ 0 رأی
08/09/2009 flibbertigibbet [en] flibbertigibbet تلفظ 0 رأی
08/09/2009 manticore [en] manticore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 jackalope [en] jackalope تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 sidewinder [en] sidewinder تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ