دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2010 exists [en] exists تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 repent [en] repent تلفظ 1 رأی
18/06/2010 arguments [en] arguments تلفظ 0 رأی
18/06/2010 commingled [en] commingled تلفظ 0 رأی
18/06/2010 bonds [en] bonds تلفظ 1 رأی
18/06/2010 nails [en] nails تلفظ 0 رأی
18/06/2010 all nighter [en] all nighter تلفظ 0 رأی
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw تلفظ 0 رأی
18/06/2010 reupholster [en] reupholster تلفظ 0 رأی
18/06/2010 CNET [en] CNET تلفظ 0 رأی
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony تلفظ 0 رأی
18/06/2010 impressions [en] impressions تلفظ 0 رأی
18/06/2010 persuasively [en] persuasively تلفظ 0 رأی
18/06/2010 memorable [en] memorable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 celled [en] celled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate تلفظ 0 رأی
18/06/2010 stammel [en] stammel تلفظ 0 رأی
29/05/2010 laying [en] laying تلفظ 0 رأی
29/05/2010 holding [en] holding تلفظ 1 رأی
29/05/2010 keeping [en] keeping تلفظ 0 رأی
29/05/2010 unequally [en] unequally تلفظ 0 رأی
28/05/2010 foiled [en] foiled تلفظ 0 رأی
28/05/2010 tyrant [en] tyrant تلفظ 0 رأی
28/05/2010 Induced [en] Induced تلفظ -1 رأی
28/05/2010 massacring [en] massacring تلفظ 0 رأی
28/05/2010 millennial [en] millennial تلفظ 0 رأی
28/05/2010 Undecided [en] Undecided تلفظ 0 رأی
28/05/2010 regality [en] regality تلفظ 0 رأی
28/05/2010 estimable [en] estimable تلفظ 1 رأی
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic تلفظ 2 رأی