دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2012 obediently [en] obediently تلفظ 0 رأی
03/02/2012 impotently [en] impotently تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unhooked [en] unhooked تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unclasped [en] unclasped تلفظ 0 رأی
03/02/2012 unfastened [en] unfastened تلفظ 0 رأی
03/02/2012 derogative [en] derogative تلفظ 0 رأی
28/12/2011 confect [en] confect تلفظ 0 رأی
18/04/2011 differential equations [en] differential equations تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2011 quieter [en] quieter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2011 flirty [en] flirty تلفظ 0 رأی
18/04/2011 censored [en] censored تلفظ 0 رأی
15/10/2010 furiosity [en] furiosity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/10/2010 worst [en] worst تلفظ 11 رأی
15/10/2010 worse [en] worse تلفظ 6 رأی
15/10/2010 ignoring [en] ignoring تلفظ 2 رأی
15/10/2010 ignored [en] ignored تلفظ 3 رأی
15/10/2010 dismissing [en] dismissing تلفظ 1 رأی
15/10/2010 chivvy [en] chivvy تلفظ 0 رأی
15/10/2010 expectancy [en] expectancy تلفظ 1 رأی
15/10/2010 telecine [en] telecine تلفظ 0 رأی
15/10/2010 fetal [en] fetal تلفظ 1 رأی
15/10/2010 dreamer [en] dreamer تلفظ 0 رأی
15/10/2010 alphabetizer [en] alphabetizer تلفظ 1 رأی
15/10/2010 socially [en] socially تلفظ 0 رأی
15/10/2010 dismissive [en] dismissive تلفظ 1 رأی
15/10/2010 demotivate [en] demotivate تلفظ 0 رأی
15/10/2010 dismissed [en] dismissed تلفظ 1 رأی
15/10/2010 collar [en] collar تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
15/10/2010 excerpts [en] excerpts تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/10/2010 stay tuned [en] stay tuned تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ