دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2016 xyster [en] xyster تلفظ 0 رأی
13/05/2016 hoatzin [en] hoatzin تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Mimas [en] Mimas تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Alofi [en] Alofi تلفظ 1 رأی
13/05/2016 lamé [en] lamé تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Object Pronoun [en] Object Pronoun تلفظ 1 رأی
13/05/2016 hetero [en] hetero تلفظ 0 رأی
13/05/2016 American Honey [en] American Honey تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Money Monster [en] Money Monster تلفظ 0 رأی
13/05/2016 The Nice Guys [en] The Nice Guys تلفظ 1 رأی
13/05/2016 The Transfiguration [en] The Transfiguration تلفظ 0 رأی
13/05/2016 The Neon Demon [en] The Neon Demon تلفظ 0 رأی
13/05/2016 After the Storm [en] After the Storm تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Personal Shopper [en] Personal Shopper تلفظ 0 رأی
13/05/2016 The last of our kind [en] The last of our kind تلفظ 0 رأی
13/05/2016 If I were sorry [en] If I were sorry تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Goodbye (Shelter) [en] Goodbye (Shelter) تلفظ 0 رأی
13/05/2016 I didn't know [en] I didn't know تلفظ 0 رأی
13/05/2016 You're the only one [en] You're the only one تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Moment of silence [en] Moment of silence تلفظ 0 رأی
13/05/2016 I stand [en] I stand تلفظ 0 رأی
13/05/2016 You're not alone [en] You're not alone تلفظ 1 رأی
13/05/2016 Colour of your life [en] Colour of your life تلفظ 0 رأی
13/05/2016 The real thing [en] The real thing تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Walk on water [en] Walk on water تلفظ 0 رأی
13/05/2016 I've been waiting for this night [en] I've been waiting for this night تلفظ 0 رأی
13/05/2016 No degree of separation [en] No degree of separation تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Made of stars [en] Made of stars تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Hear them calling [en] Hear them calling تلفظ 0 رأی
13/05/2016 Utopian land [en] Utopian land تلفظ 0 رأی