دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/05/2016 gamine [en] gamine تلفظ 0 رأی
14/05/2016 bon ton [en] bon ton تلفظ 0 رأی
14/05/2016 orthogenesis [en] orthogenesis تلفظ 0 رأی
14/05/2016 obviates [en] obviates تلفظ 1 رأی
14/05/2016 prosector [en] prosector تلفظ 0 رأی
14/05/2016 arrogates [en] arrogates تلفظ 1 رأی
14/05/2016 hylotheism [en] hylotheism تلفظ 0 رأی
14/05/2016 kiang [en] kiang تلفظ 0 رأی
14/05/2016 defunctionalization [en] defunctionalization تلفظ 0 رأی
14/05/2016 evening out [en] evening out تلفظ 0 رأی
14/05/2016 religionists [en] religionists تلفظ 0 رأی
14/05/2016 Say Yay! [en] Say Yay! تلفظ 1 رأی
14/05/2016 Sound of silence [en] Sound of silence تلفظ 0 رأی
14/05/2016 Falling stars [en] Falling stars تلفظ 0 رأی
14/05/2016 black out [en] black out تلفظ 0 رأی
14/05/2016 severance pay [en] severance pay تلفظ 0 رأی
14/05/2016 foreclosure [en] foreclosure تلفظ 1 رأی
14/05/2016 where've [en] where've تلفظ 0 رأی
14/05/2016 graduate [en] graduate تلفظ 2 رأی
14/05/2016 endorse [en] endorse تلفظ 5 رأی
14/05/2016 flunk [en] flunk تلفظ 0 رأی
14/05/2016 blip [en] blip تلفظ 0 رأی
14/05/2016 adelgids [en] adelgids تلفظ 0 رأی
14/05/2016 cineol [en] cineol تلفظ 0 رأی
14/05/2016 crinose [en] crinose تلفظ 0 رأی
14/05/2016 lyncean [en] lyncean تلفظ 0 رأی
14/05/2016 rabbanim [en] rabbanim تلفظ 0 رأی
14/05/2016 weariness [en] weariness تلفظ 3 رأی
14/05/2016 abuse [en] abuse تلفظ 1 رأی
14/05/2016 measure up [en] measure up تلفظ 0 رأی