دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/09/2010 Grandgousier [fr] Grandgousier تلفظ 0 رأی
08/09/2010 grangousier [fr] grangousier تلفظ 0 رأی
31/08/2010 herboriste [fr] herboriste تلفظ 0 رأی
31/08/2010 poète [fr] poète تلفظ 0 رأی
31/08/2010 gigantesques [fr] gigantesques تلفظ 0 رأی
31/08/2010 géographiques [fr] géographiques تلفظ 0 رأی
31/08/2010 métamorphoses [fr] métamorphoses تلفظ 0 رأی
31/08/2010 performances [fr] performances تلفظ 2 رأی
31/08/2010 popotin [fr] popotin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2010 pneumatiques [fr] pneumatiques تلفظ 0 رأی
31/08/2010 plastiques [fr] plastiques تلفظ 0 رأی
18/03/2010 stoïcien [fr] stoïcien تلفظ 0 رأی
18/03/2010 arsouille [fr] arsouille تلفظ 0 رأی
18/03/2010 pitoyable [fr] pitoyable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/03/2010 macchabée [fr] macchabée تلفظ 0 رأی
18/03/2010 nymphette [fr] nymphette تلفظ 0 رأی
18/03/2010 mamours [fr] mamours تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/03/2010 épluchure [fr] épluchure تلفظ 0 رأی
18/03/2010 titiller [fr] titiller تلفظ 0 رأی
18/03/2010 écrabouiller [fr] écrabouiller تلفظ 0 رأی
18/03/2010 enchifrener [fr] enchifrener تلفظ 0 رأی
18/03/2010 esbaudir [fr] esbaudir تلفظ 0 رأی
18/03/2010 calvitie [fr] calvitie تلفظ 0 رأی
18/03/2010 fenaison [fr] fenaison تلفظ 0 رأی
18/03/2010 pifomètre [fr] pifomètre تلفظ 0 رأی
18/03/2010 bouillasse [fr] bouillasse تلفظ 0 رأی
18/03/2010 roucoulade [fr] roucoulade تلفظ 0 رأی
18/03/2010 pébroque [fr] pébroque تلفظ 0 رأی
18/03/2010 dépiauter [fr] dépiauter تلفظ 0 رأی
18/03/2010 ensorceler [fr] ensorceler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ