دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] BBC Radiophonic Workshop تلفظ 0 رأی
30/05/2013 caramelly [en] caramelly تلفظ 0 رأی
05/05/2013 agile [en] agile تلفظ 3 رأی
05/05/2013 hostile [en] hostile تلفظ 0 رأی
05/05/2013 infantile [en] infantile تلفظ 0 رأی
15/02/2013 San Francisco [en] San Francisco تلفظ 0 رأی
15/02/2013 NBC [en] NBC تلفظ -2 رأی
15/02/2013 carbon cycle [en] carbon cycle تلفظ 0 رأی
15/02/2013 route [en] route تلفظ -1 رأی
11/01/2013 Streptocarpus [en] Streptocarpus تلفظ 0 رأی
11/01/2013 Avril [en] Avril تلفظ 0 رأی
11/01/2013 Hampshire [en] Hampshire تلفظ -1 رأی
10/01/2013 rabid [en] rabid تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Mario [en] Mario تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] Sonic the Hedgehog تلفظ 0 رأی
10/01/2013 muthoot [en] muthoot تلفظ 0 رأی
10/01/2013 buttball [en] buttball تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] Kenen Flaglar تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Terry Callier [en] Terry Callier تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Belmopan [en] Belmopan تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] Marcel Broodthaers تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Wikipedia [en] Wikipedia تلفظ 0 رأی
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Nutter Butter [en] Nutter Butter تلفظ 0 رأی
10/01/2013 novelty [en] novelty تلفظ 0 رأی
10/01/2013 Los Angeles [en] Los Angeles تلفظ -2 رأی
10/01/2013 geotectonics [en] geotectonics تلفظ 0 رأی
10/01/2013 antisemitism [en] antisemitism تلفظ 0 رأی
10/01/2013 caramelize [en] caramelize تلفظ 0 رأی
10/01/2013 caramel [en] caramel تلفظ 0 رأی