دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/01/2010 Agrippa [en] Agrippa تلفظ 0 رأی
16/01/2010 Mark Antony [en] Mark Antony تلفظ 0 رأی
16/01/2010 Nereid [en] Nereid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2010 Apoxyomenos [en] Apoxyomenos تلفظ 0 رأی
16/01/2010 Domitian [en] Domitian تلفظ 0 رأی
16/01/2010 Vespasian [en] Vespasian تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Stepney [en] Stepney تلفظ 0 رأی
15/01/2010 St. James's Street [en] St. James's Street تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Jermyn Street [en] Jermyn Street تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] Gieves & Hawkes تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] Henry Poole & Co. تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Norton & Sons [en] Norton & Sons تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Kilgour [en] Kilgour تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] Anderson & Sheppard تلفظ 0 رأی
15/01/2010 tally-ho [en] tally-ho تلفظ 0 رأی
15/01/2010 tailored [en] tailored تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Savile Row [en] Savile Row تلفظ 0 رأی
15/01/2010 bevelled [en] bevelled تلفظ 0 رأی
15/01/2010 lapel [en] lapel تلفظ 0 رأی
15/01/2010 gauche [en] gauche تلفظ -1 رأی
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] hyperinsulinemia تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Durkheim [en] Durkheim تلفظ -1 رأی
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] Thomas Babington Macaulay تلفظ 0 رأی