دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] os ard تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] meall leat تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] mallmhuir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] m'anam! تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] log ann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] leachtlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] le greann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] le barr áidh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] Inse Ghall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] in ard a chinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] iarratasóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] ianlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] iall bróige تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] i bhfarraige تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] hata ard تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] halla baile تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] grúdlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] gruama تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 grean [ga] grean تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] greamú do تلفظ توسط BridEilis