دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 daite [ga] daite تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 áraslann [ga] áraslann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tranglam [ga] tranglam تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 timpeallán [ga] timpeallán تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 thall ansin [ga] thall ansin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] teanga ardleibhéil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] Teach an Ard-Mhéara تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tarraing as [ga] tarraing as تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tar anall [ga] tar anall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 talcam [ga] talcam تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 sócamais [ga] sócamais تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 strambán [ga] strambán تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 steall amach [ga] steall amach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 stallaí [ga] stallaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 soineann [ga] soineann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 seamlas [ga] seamlas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 scaglann [ga] scaglann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Sann [ga] Sann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 san earrach [ga] san earrach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 san airdeall [ga] san airdeall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] os ard تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall تلفظ توسط BridEilis