دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 saothar [ga] saothar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] saochan تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 craol [ga] craol تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi تلفظ توسط BridEilis