دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 craol [ga] craol تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 baoite beo [ga] baoite beo تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar saoire [ga] ar saoire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 aontú [ga] aontú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 aontú le [ga] aontú le تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 aoi [ga] aoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 an maos [ga] an maos تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 An Laoi [ga] An Laoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 taisc [ga] taisc تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 scair [ga] scair تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 hairt [ga] hairt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 daite [ga] daite تلفظ توسط BridEilis